Nästa kull planeras i början av 2022
Next litter planned beginning 2022
Prochaine portée prévue début 2022


Tidigare kullar / Previous litters / Nos portées précédentes: